th

กลางคืน : ดูดจับ

กลางวัน : ดูดจับและย่อยสลาย

โฟโต้แคตาลิสต์ หรือสารกระตุ้นแสง คือ สารที่เมื่อได้รับแสงจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น เช่นเดียวกับการสังเคราะห์แสงของพืช ในที่นี้จะกล่าวถึง สารกระตุ้นแสงไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบอะพาไทต์ ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการนำแร่อะพาไทต์ ที่เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน มาเคลือบลงบนไททาเนียมไดออกไซด์ โดยอะพาไทต์จะทำหน้าที่ดูดจับเชื้อโรค และกลิ่นต่าง ๆ ไว้ เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสง ไททาเนียมไดออกไซด์จะทำหน้าที่ย่อยสลาย เชื้อโรคและกลิ่น ให้กลายเป็นน้ำและระเหยไปในอากาศ ไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบอะพาไทต์สามารถระงับการขยายพันธ์ของเชื้อโรคในน้ำและอากาศได้ มีประสิทธิภาพในการป้องกันคราบสกปรก นอกจากนี้ยังนำไปใช้ได้กับ เส้นใย สิ่งทอ เรซิน พลาสติก ไม้ หรือกระดาษที่มีส่วนประกอบหลักเป็นสารอินทรีย์ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกัดกร่อนพื้นผิวโดยสิ้นเชิง

 

Cattalog       

Copyright (C) 2013 Nonami Science (Thailand) Co., Ltd. All Right Reserved.

html>